Regulamin najmu Domów Wypoczynkowych Northon

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego Domów Wypoczynkowych „Northon” zamieszczonych na stronie www.northon.eu. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem, a FHU Marta Stuła zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online, na warunkach określonych w Regulaminie i aktualnym Cenniku znajdującym się na stronie internetowej www.northon.eu.

2.Regulamin niniejszy określa także zasady przebywania, świadczenia usług oraz odpowiedzialności na terenie domów wypoczynkowych Northon i jest integralną częścią Umowy do której dochodzi w momencie pobrania klucza do domu wypoczynkowego Northon, a także poprzez dokonanie rezerwacji lub dokonanie bezzwrotnej przedpłaty zaliczki za pobyt w domach wypoczynkowych Northon. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przybywające na terenie domów wypoczynkowych Northon i jest dostępny we wszystkich domach oraz na stronie www.northon.eu.

3. Usługodawca – Firma Handlowo-Usługowa Marta Stuła, Drozdowo 9, 72-350 Niechorze, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie, NIP 857178 01 07, prowadzi Domy Wypoczynkowe Northon

4. FHU Marta Stuła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej (potwierdzonej) bez podawania przyczyny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami nieleżącymi po stronie FHU Marta Stuła lub okolicznościami leżącymi po stronie Klienta. W przypadku anulowania rezerwacji, kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie niewskazania innego rachunku), a Klientowi nie przysługują wobec FHU Marta Stuła żadne dodatkowe roszczenia z tytułu odmowy przyjęcia lub anulowania rezerwacji.

4. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II. UMOWA

1. Umowa zawarta pomiędzy FHU Marta Stuła, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Domów Wypoczynkowych Northon wskazanych na stronie www.northon.eu. Dom Wypoczynkowy Northon przeznaczony jest maksymalnie dla 10 osób.

3. Klient może skorzystać z Domu Wypoczynkowego Northon jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem ani do bezpłatnego używania innym osobom.

4. W cenie najmu Domu Northon zawarte są opłaty za: parking dla jednego samochodu, Internet, wodę i ścieki, pościel (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), przy czym wymiana pościeli następuje co 7 dni, wanienkę dla dziecka, krzesełko do karmienia dla dziecka. W cenie najmu Domu Northon nie zostały zawarte opłaty za: sprzątanie końcowe, prąd, ręczniki, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego bądź dostawki, opłata klimatyczna. Wymiana kompletów pościeli częściej niż wskazano powyżej jest możliwa wyłącznie na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku. Do każdego Domu Northon przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce postojowe na parkingu monitorowanym. Miejsce parkingowe dla drugiego, trzeciego i każdego następnego samochodu jest dodatkowo płatne (opłata zgodnie z Cennikiem). Rezerwacji dodatkowego miejsca parkingowego można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą i jest ona udzielana w ramach posiadania wolnych miejsc parkingowych.

5. W cenie najmu nie jest zawarta cena pobytu zwierzęcia.

6. Śniadanie nie jest wliczone w cenę pobytu. FHU Marta Stuła oferuje dodatkowo możliwość zakupu śniadania w kwocie nie większej niż 45,00 złotych (czterdzieści pięć złotych 00/100) za osobę w Domu Wypoczynkowym Airen ul. Kamieńska 27, Trzęsacz.

III. REZERWACJA

1. Rezerwacji można dokonać poprzez:

a. wypełnienie formularza rezerwacji na stronie www.northon.eu,

b. skorzystanie z innych stron należących do podmiotów współpracujących w szczególności na portalu: www.booking.com,

c. kontakt telefoniczny + 48512041 771,

d. za pomocą poczty elektronicznej: info@northon.eu

2. Po przesłaniu wiadomości za pomocą formularza, Klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą realizacji wstępnej rezerwacji. Następnie Klient musi dokonać przedpłaty w wysokości 30% wartości pobytu.

3. Podczas składania rezerwacji klient automatycznie zostaje przekierowany do strony obsługującej płatności lub przy wyborze płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego ustalono 3 dniowy termin płatności.

4. Przedpłaty za najem Domów Wypoczynkowych Northon można dokonać na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

- przelewem bankowym

5. Do realizacji rezerwacji wymagane będzie podanie danych karty kredytowej/debetowej. Klient wyraża zgodę na zablokowanie na karcie kredytowej/debetowej przez FHU Marta Stuła pieniężnego zabezpieczenia ponad wartość rezerwacji w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na pokrycie ewentualnych szkód, kar umownych oraz innych płatności związanych z korzystaniem z Domów Wypoczynkowych Northon.

Zabezpieczenie to zostanie rozliczone w ciągu 7 dni od dnia zakończenia okresu rezerwacji, pod warunkiem opuszczenia przez Klienta Domu Wypoczynkowego Northon. Blokada kwoty odbędzie się na dzień przed planowanym pobytem w Domu Wypoczynkowym Northon.

6. Rezerwacja uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty na rachunek bankowy FHU Marta Stuła 61 1320 1537 2384 9505 2000 0001, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile FHU Marta Stuła nadal dysponuje wolnymi miejscami w terminie wybranym przez Klienta.

7. Po potwierdzeniu rezerwacji przez FHU Marta Stuła Klient otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarezerwowanego pobytu w Domach Wypoczynkowych Northon (Imię i Nazwisko Klienta, data przyjazdu, liczba nocy, adres Domów Wypoczynkowych Northon).

8. Gość zobowiązany jest wnieść pozostałą wartość opłaty za zamówiony nocleg oraz usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem niezwłocznie po przybyciu do Domów Wypoczynkowych Northon.

9. Klient i osoba/osoby objęte rezerwacją odbierająca/-e Dom Wypoczynkowy Northon zobowiązane są do okazania własnego, ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku rezygnacji przez Klienta z potwierdzonej rezerwacji lub odmowy wylegitymowania się przed rozpoczęciem korzystania z Domów Wypoczynkowych Northon, jak również w przypadku zaistnienia jednego z przypadków przewidzianego w pkt 10 poniżej, umowę traktuje się za niewykonaną z winy Klienta, a dokonana zapłata za najem Domu Wypoczynkowego Northon nie podlega zwrotowi.

10. FHU Marta Stuła ma prawo do odmowy wydania Domu Northon do korzystania w przypadku, gdy Klient lub osoba objęta rezerwacją Klienta:

• nie posiada ważnego dowodu tożsamości,

• nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w Domu Northon,

• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

• zachowuje się w sposób agresywny,

• odmówił uiszczenia zabezpieczenia,

• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub umowę.

11. Klucz do Domu Northon oraz pilot do bramy wjazdowej i furtki wejściowej zostaną wydane Klientowi przy zakwaterowaniu. W przypadku utraty, zgubienia, zniszczenia (w szczególności poprzez rozprogramowanie, zalanie etc.) pilotów lub karty do Domów Wypoczynkowych Northon, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy przypadek zgubienia bądź zniszczenia jednego z ww. przedmiotów.

12. Klient może otrzymać fakturę za pobyt w Domach Wypoczynkowych Northon. O potrzebie uzyskania faktury Klient informuje na etapie rezerwacji.

13. Życzenia Specjalne, należy wpisać pod formularzem rezerwacyjnym, bądź zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@northon.eu, najpóźniej na 2 dni robocze przed zakwaterowaniem Klienta w Domu Wypoczynkowym Northon. Opłaty za Życzenia Specjalne uregulowane zostaną w specjalnym cenniku skierowanym do Klienta. W przypadku akceptacji cennika wskazującego wykaz kosztów związanych z wykonaniem Życzeń Specjalnych, Klient zobowiązuje się uregulować opłaty w momencie zakwaterowania. W przypadku braku wyraźnej, mailowej lub pisemnej akceptacji cennika FHU Marta Stuła nie jest zobowiązana do realizacji Życzeń Specjalnych na rzecz Klienta.

IV. POBYT

1. Wszyscy Goście Domów Wypoczynkowych Northon meldowani są na podstawie dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnionej i podpisanej karty meldunkowej.

2. Pobyt w Domu Northon zaczyna się od godziny 16:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

3. Zameldowanie Gości Domów Wypoczynkowych Northon odbywa się w godz. od 16.00 do 22.00, a wymeldowanie od 6.00 do 10.00.

4. Zameldowanie po godzinie 22:00 objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

5. Klient zobowiązany jest zwolnić Dom Wypoczynkowy Northon najpóźniej o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Niezwolnienie Domu Wypoczynkowego Northon do godziny 10:00 bez wcześniejszego ustalenia takiej możliwości z FHU Marta Stuła, traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę tylko w przypadku dostępności Domu Wypoczynkowego Northon zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku nieopuszczenia Domu Wypoczynkowego Northon o wyznaczonej godzinie i bez wcześniejszego ustalenia z FHU Marta Stuła zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) za każde kolejne rozpoczęte 30 minut. Opłata za przedłużenie pobytu do godziny 14:00 wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), po przekroczeniu godziny 16.00 w dniu wyjazdu będzie naliczony koszt kolejnej, pełnej doby pobytu. Płatność z tytułu przedłużenia pobytu zostanie uregulowania przez Klienta w momencie wykwaterowania się z Domów Wypoczynkowych Northon. FHU Marta Stuła uwzględni życzenie Klienta dotyczące przedłużenia pobytu, w miarę dostępności Domów wypoczynkowych Northon. W przypadku nieopuszczenia Domu Wypoczynkowego Northon, mimo braku zgody FHU Marta Stuła na pozostawanie w nim, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, kolejnej rezerwacji innego Gościa, Klient wyraża zgodę na usunięcie rzeczy nienależących do FHU Marta Stuła z Domu Wypoczynkowego Northon na jego koszt i wyłączną odpowiedzialność, jak również zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody poniesione w związku z tym przez FHU Marta Stuła, w tym także koszty związane z przeniesieniem, zmianą lub opóźnieniem rozpoczęcia pobytu przez kolejnych Gości. Przedłużenie pobytu należy zgłosić FHU Marta Stuła najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyjazdu. FHU Marta Stuła zastrzega możliwość przedłużenia pobytu i ustalenia ceny za najem w zależności od dostępności Domów Wypoczynkowych Northon w danym terminie.

6. Osoby niezameldowane w domach wypoczynkowych Northon mogą przebywać w domu od godz. 7:00 do godziny 22:00.

7. Na terenie całego obiektu dzieci do lat 13 muszą przebywać pod opieką rodziców bądź opiekunów.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domów Wypoczynkowych Northon powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go Gości. W razie powstania w/w szkody na jej naprawienie zostanie wykorzystana wcześniej uiszczona kaucja w wysokości 500 zł. Jednak gdy wartość szkody przekroczy wysokość kaucji Domy Wypoczynkowe Northon zastrzegają sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

9. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

V. LICZBA OSóB

Klient zobowiązuje się, że liczba osób przebywających z w Domu Wypoczynkowym Northon nie przekroczy 10 osób w toku całego pobytu w godz. 22.00 – 7.00. W razie naruszenia powyższego obowiązku FHU Marta Stuła ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za dobę za każdą dodatkową osobę. Stwierdzenie przebywania w Domu wypoczynkowym Northon większej niż dopuszczalna liczby osób, może nastąpić przez przedstawiciela FHU Marta Stuła, w szczególności w związku ze świadczoną usługą sprzątania lub na skutek wezwania, zgłoszenia konieczności interwencji w Domu Wypoczynkowym Northon lub przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia naruszenia opłata dodatkowa naliczana jest od początku okresu rezerwacji.

VI. REZYGNACJA Z REZERWACJI, SKRÓCENIE POBYTU

1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji poniżej 30 dni przed datą pobytu dokonana przedpłata (zadatek) w wysokości 30% wartości całego pobytu pozostaje bezzwrotna. Rezygnacja w takim terminie wiąże się ze 100% utratą wpłaconej kwoty, na co Klient wyraża zgodę.

2. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia w całości opłat należnych za cały okres rezerwacji Domu Wypoczynkowego Northon.

3. FHU Marta Stuła ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, lub mienia FHU Marta Stuła z powodów niezależnych od FHU Marta Stuła nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim przypadku opłata rezerwacyjna wpłacona przez Klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie niewskazania innego rachunku), a przypadku, gdy powyższe zdarzenie miało miejsce w trakcie pobytu, uiszczona opłata zostanie proporcjonalnie rozliczona stosownie do okresu korzystania z Domu Wypoczynkowego Northon.

4. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta nie wpływa na wartość opłaty rezerwacyjnej za pobyt należnej na rzecz FHU Marta Stuła zgodnie z warunkami rezerwacji.

VII. POBYT ZWIERZĄT

1. FHU Marta Stuła przewiduje możliwości przebywania zwierząt w Domu Wypoczynkowym Northon za opłatą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za dobę.

2. W przypadku przebywania w Domu Wypoczynkowym Northon zwierzęcia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nie. Równowartość wyrządzonych szkód, w tym koszty ich usunięcia pokrywa Klient najpóźniej w terminie 7 dni od daty wymeldowania się z Domu Wypoczynkowego Northon i otrzymania od FHU Marta Stuła wezwania do zapłaty.

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

1. Wszystkie ceny oferowane przez FHU Marta Stuła są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2. Wszelkie płatności dokonane za pomocą kart kredytowych, metodą płatności PayPal, Przelew24 przyjmuje się w PLN. W wyjątkowych i określonych sytuacjach mogą zostać zaakceptowane płatności w innych walutach (€, £, $), wymaga to jednak wcześniejszych ustaleń. Możliwe jest także dokonanie płatności bankowym przelewem zagranicznym, przy czym wszystkie dodatkowe opłaty z tym związane pokrywa dokonujący płatności.

3. FHU Marta Stuła zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Domów Wypoczynkowych Northon w wybranych okresach, co nie dotyczy rezerwacji potwierdzonych przed dniem zmiany ceny.

IX. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient oraz osoby przebywające w Domach Wypoczynkowych Northon zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-07:00 i nieorganizowania w tym czasie głośnych, uciążliwych spotkań lub imprez. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do FHU Marta Stuła ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności za najem z tytułu całego okresu rezerwacji.

2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt V Regulaminu w trakcie ciszy nocnej w Domu Wypoczynkowym Northon może przebywać tylko i wyłącznie Klient oraz osoby zgłoszone w rezerwacji.

3. Klient oraz/lub osoba odbierająca Dom Wypoczynkowy Northon przed rozpoczęciem pobytu, zobowiązana jest do wypełnienia Karty Meldunkowej.

4. Klient zobowiązany jest do utrzymywania Domu Wypoczynkowego Northon w należytym stanie i jego prawidłowego wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również korzystania z Domu Wypoczynkowego Northon z poszanowaniem zasad porządku domowego i dobrego sąsiedztwa. W razie naruszenia tego obowiązku FHU Marta Stuła ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności za najem z tytułu całego okresu rezerwacji.

5. Klient zobowiązany jest do pozostawienia Domu Wypoczynkowego Northon w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu istniejącego w dniu zakwaterowania. FHU Marta Stuła pobierze dodatkową opłatę w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100) za każdą godzinę dodatkowego sprzątania Domu Wypoczynkowego Northon, związanego z nietypowym zabrudzeniem.

6. W dniu przyjazdu Klient lub wskazana przez niego osoba odbiera Dom Wypoczynkowy Northon, po wypełnieniu Karty Meldunkowej od przedstawiciela FHU Marta Stuła oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym strony potwierdzają stan Domu Wypoczynkowego Northon, Dom Wypoczynkowy Northon zostaje przekazany Klientowi w stanie wolnym od wad i usterek z pełnosprawnym i pełnowartościowym wyposażeniem.

7. Wszelkie uszkodzenia Domu Wypoczynkowego Northon lub wyposażenia Domu Wypoczynkowego Northon, jak również wszelkie niezgodności wyposażenia Domu Wypoczynkowego Northon Klient lub osoba odbierająca Dom Wypoczynkowy Northon ma obowiązek zgłosić FHU Marta Stuła po odbiorze Domu Wypoczynkowego Northon, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza, że Dom Wypoczynkowy Northon został przekazany w stanie nieuszkodzonym, bez wad wraz ze sprawnym i kompletnym wyposażeniem.

8. FHU Marta Stuła zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i uzasadnione zastrzeżenia przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków. Nagła awaria jakiegokolwiek elementu w Domu Wypoczynkowym Northon bądź jakikolwiek brak w wyposażeniu Domu Wypoczynkowego Northon, nie obliguje Klienta do żądania obniżenia opłaty rezerwacyjnej, odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii bądź braku. Wykonanie niezbędnej naprawy nastąpi podczas nieobecności Klienta, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

9. Zwrot Domu Wypoczynkowego Northon następuje najpóźniej przed zakończeniem doby hotelowej w ostatnim dniu rezerwacji. Stwierdzenie wystąpienia ewentualnych szkód następuje w protokole sporządzonym przez przedstawiciela FHU Marta Stuła, który jest wiążący dla Klienta. Klient i osoby, które przebywały w Domu Wypoczynkowym Northon ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w Domu Wypoczynkowym Northon, w wyposażeniu Domu Wypoczynkowego Northon. W przypadku wystąpienia szkód Klient ma obowiązek pokryć wszystkie szkody w dniu wymeldowania się z Domu Wypoczynkowego Northon lub w terminie kolejnych 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych wadach oraz wezwania do uiszczenia należności za szkody wyrządzone w Domu Wypoczynkowym Northon. Za wszelkie szkody w Domu Wypoczynkowym Northon odpowiada Klient, który potwierdza zgodę na warunki Regulaminu w Karcie Meldunkowej, jak również osoba odbierająca Dom Wypoczynkowy Northon wpisana w Karcie Meldunkowej. Odpowiedzialność ww. osób za szkody jest solidarna. Na takiej samej zasadzie ww. osoby odpowiadają za wszelkie kary umowne i płatności związane z korzystaniem z Domu Wypoczynkowego Northon w okresie rezerwacji. Odszkodowanie za wyrządzone szkody oraz nieuiszczone przez Klienta płatności zostaną pobrane z zabezpieczenia. Ilekroć niniejszy Regulamin odnosi się do Klienta dotyczy on także obowiązków osoby odbierającej Dom Wypoczynkowy Northon. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Klienta lub przez osobę zgłoszoną do rezerwacji będzie wyższa niż ww. kwota, lub nie będzie możliwe obciążenie karty kredytowej Klienta, wówczas Klient na pierwsze wezwanie zobowiązuje się do pokrycia w całości kwoty szkody wskazanej przez FHU Marta Stuła. W przypadku stwierdzenia braku szkód zabezpieczenie zostanie niezwłocznie zwolnione lub zwrócone.

10. Naprawienie szkód odbywa się poprzez zapłatę równowartości stwierdzonej szkody. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Domu Wypoczynkowego Northon w okresie jego używania przy każdorazowym jego opuszczeniu, a w szczególności do wyłączenia kuchenki indukcyjnej, dokładnego zamknięcia drzwi wejściowych i okien oraz starannego zabezpieczenia klucza do Domu Wypoczynkowego Northon przed dostępem osób postronnych.

11. W Domach Wypoczynkowych Northon oraz na tarasach do nich przynależących zabronione jest korzystanie z grilla węglowego. W przypadku naruszenia tego zakazu Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa FHU Marta Stuła do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

12. W Domach Wypoczynkowych Northon oraz na tarasach do nich przynależących zabronione jest korzystanie z urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia Domów Wypoczynkowych Northon, innych niż małe typowe urządzenia przenośne takie jak ładowarki do telefonów, tabletów, laptopów, szczoteczki do zębów, suszarka do włosów, lokówka/prostownica, etc. Zabronione jest także podłączanie jakikolwiek urządzeń, które mogłyby obciążyć sieć elektryczną Domów Wypoczynkowych Northon, w szczególności sprzętu grającego, nagłaśniającego, kolumn, wzmacniaczy, wentylatorów, urządzeń grzewczych etc. W przypadku naruszenia tego zakazu Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa FHU Marta Stuła do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. FHU Marta Stuła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta, lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, powstałe z przyczyn, za które FHU Marta Stuła nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domu wypoczynkowym Northon przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres Gościa na jego pisemne żądanie i koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji dom wypoczynkowy Northon przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaną one zlikwidowane.

3. Palenie tytoniu w Domu Wypoczynkowym Northon (wyłączając tarasy) jest zakazane. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Dom Northon odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w Domu Wypoczynkowym Northon, Klient zapłaci FHU Marta Stuła karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięć set złotych 00/100).

4. FHU Marta Stuła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu.

5. Za każde wezwanie FHU Marta Stuła w trakcie pobytu do Domów Wypoczynkowych Northon, w związku z zachowaniem Klienta i osób w nim przebywających, dokonane przez administrację, policję, użytkowników lokali sąsiednich, skutkujące koniecznością wizyty FHU Marta Stuła lub jej przedstawiciela w Domach Wypoczynkowych Northon, zostanie naliczona opłata w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

6. Kary umowne podlegają sumowaniu. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez FHU Marta Stuła odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją Domów Wypoczynkowych Northon i wykonaniem umowy, umieszczeniem w bazie danych oraz w celach marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Klient oraz osoby zgłoszone przez niego w rezerwacji, a także osoby przebywające w Domach Wypoczynkowych Northon, które tam przebywają za jego wiedzą lub zgodą, akceptują, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu zamontowany jest monitoring.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej.

+48 512 041 771